Regenerativ Odling

Regenerativ odling innebär att vi och våra odlare tar tillvara på de resurser som finns på platsen. Vi bygger upp jordens mikroliv genom att inte vända/plöja jorden, vi använder täckodling, gröngödsling och planterar in fleråriga växter och blommor i odlingarna. Detta leder till en bättre jordhälsa, mer biologisk mångfald och stabilare odlingsmetoder. Givetvis ingen konstgödsel eller besprutning. Våra odlingar använder inte heller några fossila bränslen. Odling som den ska vara helt enkel – varsam och uthållig för en levande jord!

Ett regenerativt jordbruk blir genom att maximera biomassa ovan och under jord också en naturlig koldioxidsänka, och möjliggör hög produktionsförmåga under lång tid framöver. Näringsrika jordar med hög humushalt och vattenhållande förmåga ger också bättre resiliens mot extremväder och klimatförändringar.

Ett av de unika perspektiven hos det regenerativa odlingssystemet är att det faktiskt betraktar mänsklig aktivitet som en potentiellt positiv förändringsfaktor. Genom att arbeta med – och inte mot – ekosystemen kan våra odling accelerera återhämtning och återväxt.. Vi vill således ha MESTA möjliga miljöpåverkan och en POSITIV påverkan på miljö och människor.